Our Team

Qing Zhang Qing Zhang: Associate Professor, UT Southwestern
Charles Perou Charles Perou: Professor, UNC Chapel Hill
Chengheng Liao Chengheng Liao: Postdoctoral Fellow
Venkat Malladi: Director, Bioinformatics Core Facility (BICF) Mingjie Li: Computational Biologist